Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14), MILUNA USLUGE D.O.O., Kornatska 1A, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Miluna usluge) određuje sljedeće:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

I. UVODNE ODREDBE

Ĉlanak 1.

Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: OUP) sadrže odredbe osobito o sljedećem:

  • uvjetima obavljanja poslova posredovanja Miluna usluga u prometu nekretnina, kao i opis radnji čije je izvršenje obavezno pri obavljanju tih poslova,
  • vrstama ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, njihovom sklapanju, ispunjenju i prestanku,
  • pravima i obvezama Miluna usluga i Nalogodavaca,
  • posredničkoj naknadi te eventualnim ostalim troškovima,
  • ostalim poslovima koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti.

Ĉlanak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovih OUP imaju sljedeća značenja: (1) Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika (Miluna usluge) koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet promet odreĎene nekretnine osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr. (2) Posrednik (Miluna usluge) u prometu nekretnina je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Posrednik u prometu nekretnina je i trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. (3) Nalogodavac je fizička ili pravna, domaća ili strana osoba koja s Miluna uslugama sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina). (4) Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (5) Ugovorni partner je obrtnik registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji se bavi posredovanjem nekretnina sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14), koji ima valjano rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, te koji posjeduje poslovne kontakte, know-how, administrativno-tehnička i informatička rješenja, znanja i iskustva za uspješnu realizaciju svojih obveza iz ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji kojeg sklapa sa Miluna uslugama. (6) Procjena je posao kojeg Miluna usluge obavlja u okviru svoje registrirane djelatnosti, a odnosi se na procjenu tržišne vrijednosti nekretnina.

II. UGOVOR O POSREDOVANJU

Ĉlanak 3.

(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) Miluna usluge se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja valjanog ugovora o kupoprodaji Nekretnine podobnog za prijenos i stjecanje prava vlasništva, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti ugovorenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen. (2) Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na odreĎeno vrijeme. Ugovor se smatra sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane. (3) Ako Miluna usluge i Nalogodavac ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor smatra se da je sklopljen na odreĎeno razdoblje od 12 mjeseci i može se višekratno produljiti odgovarajućim aneksom osnovnom ugovoru. (4) Na obvezni odnos izmeĎu Miluna usluga i Nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.

Ĉlanak 4.

Sadržaj Ugovora (1) U Ugovoru se navode podaci o Miluna uslugama, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za kojeg se posreduje, utvrĎuje se posrednička naknada te rok i uvjeti isplate posredničke naknade, kao i mogući dodatni troškovi koji nastanu kad Miluna usluge u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u svezi s poslom koji je predmetom posredovanja. (2) Ugovor može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za kojeg se posreduje.

Ĉlanak 5.

Iskljuĉivo posredovanje (1) Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, odnosno da neće nekretninu prodavati sam ili na drugi način – Ugovor o isključivom posredovanju, koja obveza mora biti izričito ugovorena, a Miluna usluge je dužna posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule. (2) Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Miluna usluga pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

Ĉlanak 6.

Prestanak ugovora o posredovanju (1) Ugovor sklopljen na odreĎeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Otkazni rok utvrĎuje se ugovorom o posredovanju, a otkaz nastupa predajom izjave o otkazu na poštu, odnosno drugoj osobi ovlaštenoj za obavljanje poštanskih usluga na slanje preporučenom poštom. (2) Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. (3) Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je

posljedica djelovanja Miluna usluga prije prestanka Ugovora, dužan je Miluna uslugama platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno. (4) Odredbe ovoga Članka odnose se i na prestanak Ugovora o isključivom posredovanju. III. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA III. I. OBVEZE POSREDNIKA

Ĉlanak 7.

(1) Miluna usluge se obvezuje poduzimati radnje u smislu nastojanja iznalaženja i dovoĎenja u vezu s Nalogodavcem zainteresiranih osoba po koje bi pregovarale o sklapanju pravnog posla kojim se ostvaruje interes Nalogodavca.

(2) Miluna usluge u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi s poslom koji je predmet posredovanja mora postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Ĉlanak 8.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da doĎe do sklapanja ugovora,
7. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome ureĎenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

III.II. OBVEZE NALOGODAVCA

Ĉlanak 9.

(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. zaključiti s Miluna uslugama odgovarajući ugovor o posredovanju,
2. obavijestiti Miluna usluge o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati Miluna uslugama na uvid lokacijsku, graĎevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet Ugovora te dati na uvid Miluna uslugama dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
3. dati Miluna uslugama na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti Miluna usluge na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
4. osigurati Miluna uslugama i trećoj osobi razgledanje nekretnine,
5. obavijestiti Miluna usluge o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
6. ponude i obavijesti Miluna usluga Nalogodavac mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pisano odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi,
7. isplatiti Miluna uslugama naknadu sukladno odredbama ugovora o posredovanju,
8. obavijestiti Miluna usluge pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Miluna usluge, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

(2) Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju su Miluna usluge našle, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će Miluna uslugama odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja.
(3) U situaciji kada su Miluna usluge posredovale sukladno ovom Ugovoru, a Nalogodavac ili osoba njegova bližeg krvnog ili tazbinskog srodstva potajno zaključio ugovor s osobom s kojom su ga Miluna usluge dovele u vezu, Miluna usluge imaju pravo na iznos ugovorene posredničke naknade.
(4) Ukoliko u roku ne dužem od 1 godine nakon prestanka ovog ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica djelovanja Miluna usluga prije prestanka ovog ugovora, dužan je Miluna uslugama platiti posredničku naknadu u cijelosti.
(5) Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za Nalogodavca koji želi ostati nepoznat nema obvezu prema trećoj osobi otkriti identitet Nalogodavca sve do sklapanja pravnoga posla.

IV. POSREDNIĈKA NAKNADA

Ĉlanak 10.

Visina posredničke naknade slobodno se odreĎuje odgovarajućim ugovorom sklopljenim sa Nalogodavcem.

Ĉlanak 11.

Pravo na posredniĉku naknadu
(1) Miluna usluge stječu pravo na naknadu nakon sklapanja predugovora ili kupoprodajnog ugovora za posredovani pravni posao i primljene kapare ili cjelokupne kupoprodajne cijene. U slučaju nepravovremene isplate obračunava se zakonska zatezna kamata.
(2) Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Miluna usluge mogu naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno izmeĎu Miluna usluga i Nalogodavca. (3) Nakon prestanka ugovora Miluna usluge ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci ako ugovorom nije drukčije ugovoreno i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je djelovanja Miluna usluga prije prestanka ugovora o posredovanju.

Ĉlanak 12.

Općenito o posredniĉkoj naknadi (1) Visina naknade može se razlikovati ovisno o vrstama posla koje se navode u nastavku:

1. Prodaja,
2. Kupnja,
3. Zamjena,
4. Zakup i najam.

Ĉlanak 13.

(1) Ugovorom o posredovanju Miluna usluge se mogu obvezati nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja odgovarajućeg ugovora o prijenosu potraživanja, a kojih su potraživanja instrumenti osiguranja nekretnine. (2) Svi detalji poslovnog odnosa sa Nalogodavcem ureĎuju se ugovorom o posredovanju.

Ĉlanak 14.

V. UGOVORNI PARTNERI

(1) Miluna usluge u okviru svoje registrirane djelatnosti imaju pravo sklopiti ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji sa Ugovornim partnerima, a uzevši u obzir da Miluna usluge i Ugovorni partneri obavljaju istovjetnu djelatnost koju pružaju na tržištu Republike Hrvatske i država članica Europske unije, slijedom čega postoje zajednički interes i volja za realizacijom poslovno-tehničke suradnje na način i pod uvjetima definiranim navedenim ugovorom. (2) Ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji uređuju se detaljno međusobni odnosi Miluna usluga i Ugovornih partnera, uključivo i vrste te visinu svih naknada koje mu s osnove istog pripadaju. (3) Na poslove koje izvršavaju Ugovorni partneri primjenjuju se u odgovarajućem segmentu ovi Opći uvjeti poslovanja. (4) Miluna usluge su dužne omogućiti Nalogodavcu pravovremenu informaciju s kojim je ugovornim partnerima u poslovnoj suradnji.

Ĉlanak 15.

VI. PROCJENE

(1) Miluna usluge izvršava poslove procjene temeljem zaprimljenog naloga Nalogodavca. (2) Miluna usluge su prilikom izvršavanja poslova procjene dužne postupati sukladno odgovarajućim važećim propisima.

Ĉlanak 16.

(1) Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od dana njihova donošenja.

(2) Na sve slučajeve koji nisu ureĎenim ovim Općim uvjetima poslovanja primjenjuju se odredbe odgovarajućih ugovora sklopljenih sa Nalogodavcima/Naručiteljima.

Ĉlanak 17.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Na odnose između Posrednika i Nalogodavca koji nisu uređeni ovim OUP-ima, pojedinim ugovorom o posredovanju ili ugovorom o isključivome posredovanju, podredno se primjenjuju odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, odnosno ostale odgovarajuće odredbe važećih propisa. (2) Eventualne sporove će rješavati stvarno nadležan sud u Zagrebu.